Kancelaria notarialna, notariusz Poznań

Poniżej przedstawiamy Państwu adresy i linki do stron internetowych, które mogą być przydatne w związku z dokonywaniem czynności notarialnych, w szczególności uzyskiwaniem niezbędnych dokumentów.

 

Odpis zwykły/zupełny z księgi wieczystej – wydawany przez Ekspozyturę Centralnej Informacji przy Sądzie Rejonowym

Poznań-Stare Miasto w Poznaniu dla Wydziału V I VI Ksiąg Wieczystych mieszczącą się na parterze Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu – przy ul Młyńskiej 1a - pokój 24 bądź uzyskiwany w drodze elektronicznej, pod tym adresem.

 

Dokumenty geodezyjne typu: wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych – wydawany przez starostę. Dla nieruchomości położonych na terenie Poznania: GEOPOZ, Poznań, ulica Gronowa 20, tel. 061 827 15 00; a dla nieruchomości położonych na terenie powiatu poznańskiego przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18, tel. 061 8410 500

 

Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości – wydawana przez właściwego według położenia nieruchomości wójta / burmistrza / prezydenta miasta, a dla nieruchomości położonych na terenie Poznania przez: GEOPOZ, Poznań, ulica Gronowa 20, tel. 061 827 15 00

 

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku, decyzja o warunkach zabudowy – wydawane przez właściwego według położenia nieruchomości wójta / burmistrza / prezydenta miasta, a dla nieruchomości położonych na terenie Poznania przez: GEOPOZ, Poznań, ulica Gronowa 20, tel. 061 827 15 00

 

Odpisy aktów stanu cywilnego – wydawane są przez urząd miasta lub gminy, na terenie których wystąpiło zdarzenie udokumentowane aktem, obecnie możliwe jest również uzyskanie danego odpisu w większości pozostałych urzędów miast i gmin, docelowo możliwe będzie uzyskanie odpisu dowolnego aktu stanu cywilnego w każdym urzędzie miasta lub gminy

 

Odpisy z rejestrów Krajowego Rejestru Sądowego – wydawane są przez wydziały gospodarcze sądów rejonowych, nadto wydruk o mocy dokumentu urzędowego można nieodpłatnie uzyskać pod tym adresem.

 

Dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej – moc dokumentów urzędowych mają wydruki dotyczące danej działalności uzyskane pod tym adresem.

 

Zaświadczenia dotyczące zameldowania oraz poświadczenia wymeldowania - wydawane przez właściwego według położenia nieruchomości wójta / burmistrza / prezydenta miasta

 

Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego wydane na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn – wydawane w urzędzie skarbowym, którego właściwość ustalana jest zgodnie z poniższymi zasadami:

1. W sprawach dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, zachowku:

a)  jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawo do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej, nieodpłatne użytkowanie nieruchomości lub służebność, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego - według miejsca położenia nieruchomości,

b)  jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość lub prawa majątkowe wymienione w lit. a i jednocześnie inne prawa majątkowe lub rzeczy ruchome, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego - według miejsca położenia nieruchomości,

c)  w przypadkach innych niż wymienione w lit. a i b - według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca jego pobytu;

2)   w sprawach darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, ustanowienia użytkowania i służebności:

a)  jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nieodpłatne użytkowanie nieruchomości lub służebność, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego - według miejsca położenia nieruchomości,

b)  jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość lub prawa majątkowe wymienione w lit. a i jednocześnie inne prawa majątkowe lub rzeczy ruchome, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego - według miejsca położenia nieruchomości,

c)  w przypadkach innych niż wymienione w lit. a i b - według miejsca zamieszkania nabywcy w dniu powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca jego pobytu w tym dniu;

3)   w sprawach nieodpłatnej renty - według miejsca zamieszkania nabywcy w dniu powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca jego pobytu w tym dniu;

4)   w sprawach nabycia prawa do wkładu oszczędnościowego wypłacanego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci lub nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci - według ostatniego miejsca zamieszkania, odpowiednio wkładcy lub uczestnika funduszu, a w przypadku braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca ich pobytu;

5)   w sprawach nabycia, które w całości lub w części dotyczy rzeczy położonych za granicą lub praw majątkowych podlegających wykonaniu za granicą - według miejsca zamieszkania nabywcy w dniu powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca jego pobytu w tym dniu.

W przypadkach określonych w pkt 2 lit. c oraz pkt 5 powyżej, jeżeli nabywcy, zgodnie z odrębnymi przepisami, składają wspólne zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych - właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania (pobytu) jednego z nabywców.

 

 

 

dokumenty
i ADrESY

przydatne linki

Krajowa Rada Notarialna

http://www.krn.org.pl

 

Rada Izby Notarialnej w Poznaniu

http://www.rejent.poznan.pl/

 

Centralna Baza Ksiąg Wieczystych

http://ekw.ms.gov.pl

 

Elektroniczny KRS

http://ems.ms.gov.pl

 

Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia

http://www.rejestry.net.pl

 

Europejski portal e-sprawiedliwość

http://e-justice.europa.eu

 

Portal informacyjny PREJUS

http://www.prejus.eu

 

Rządowe Centrum Legislacji

http://www.rcl.gov.pl/

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

http://www.ms.gov.pl

 

Internetowy System Aktów Prawnych

http://isap.sejm.gov.pl

 

Wyszukiwarka wpisów Centralnej Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/search.aspx

 

Portale geodezyjne

http://geoportal.gov.pl/

http://www.poznanski.e-mapa.net/ - System Informacji Przestrzennej dla Powiatu Poznańskiego

http://sip.geopoz.pl/ - Przeglądarka danych Systemu Informacji Przestrzennej  dla nieruchomości na terenie Miasta Poznania

 

Urzędy na terenie Miasta Poznania

http://bip.poznan.pl/ - Urząd Miasta

http://www.poznan.pl/mim/msp/urzad-miasta-poznania,p,782,796.html - Wydział Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta

http://powiat.poznan.pl/ - Starostwo Poznańskie

 

Sądy Rejonowe w Poznaniu

http://poznan.sr.gov.pl/

 

Krajowa Informacja Podatkowa

http://www.mf.gov.pl/web/wp/abc-podatkow/kip/komunikaty

 

Izba Skarbowa w Poznaniu (dane urzędów skarbowych znajdują się w zakładce „Urzędy skarbowe”)

http://www.poznan.apodatkowa.gov.pl/

KANCELARIA NOTARIALNA

Agnieszka Dubiel-Głuszczuk

Marta Staniewska

Spółka cywilna

ul. Wrocławska 21/9

61-838 Poznań

tel./fax (+48) 61 853 18 83

kom. (+48) 507 986 266

kancelaria@poznannotariusz.pl